Czym jest miłość

Miłość obejmuje wiele różnych stanów emocjonalnych i psychicznych, zazwyczaj silnie i pozytywnie doświadczanych, począwszy od najgłębszego uczucia interpersonalnego do najprostszej przyjemności.

Wstęp do opowieści o tym czym naprawdę jest miłość

czym jest miłość

Przykładem różnorodności tego słowa jest to, że miłość matki różni się od miłości małżonka, która różni się od miłości do jedzenia. Najczęściej miłość odnosi się do poczucia silnego przyciągania i emocjonalnego przywiązania. Miłość może być również cnotą reprezentującą ludzką dobroć, współczucie i uczucie. Innymi słowy możemy ją zdefiniować jako bezinteresowną, lojalną i życzliwą troskę o dobro drugiego człowieka. Może również opisywać czułe działania wobec innych ludzi siebie lub zwierząt.

Rodzaje miłości według starożytnych

Starożytni greccy filozofowie określili cztery formy miłości: zasadniczo miłość rodzinną, przyjazną miłość, romantyczną miłość i boską miłość. Współcześni autorzy wyróżnili kolejne odmiany miłości: zauroczoną miłość, miłość własną i dworską miłość. Miłość może my rozpatrywać także w znaczeniu religijnym i duchowym. Ta różnorodność znaczeń w połączeniu ze złożonością owego uczucia sprawia, że miłość jest niezwykle trudna do jasnego i konkretnego zdefiniowania w porównaniu do innych stanów emocjonalnych.Miłość w różnych jej postaciach pełni rolę pewnego rodzaju pośrednika w relacjach międzyludzkich, a ze względu na jej znaczenie psychologiczne jest jednym z najczęstszych tematów w twórczości.

Przeciwieństwa miłości

Chociaż natura lub istota miłości jest przedmiotem częstych dyskusji i dywagacji, to postarajmy się przedstawić różne aspekty tego słowa i jego przeciwieństwa. Miłość jako uczucie ekspresyjne jest powszechnie przeciwstawiane nienawiści. Miłość romantyczna przeciwstawiana jest pożądaniu seksualnemu. Wielokrotnie przeciwstawiamy miłość przyjaźni, choć oba te słowa mają pozytywną konotację.

Abstrakcyjnie omawiana miłość zwykle odnosi się do doświadczeń osobistych. Miłość często wiąże się z opieką lub identyfikowaniem się z osobą lub rzeczą. Oprócz różnic międzykulturowych w rozumieniu miłości, poglądy na temat miłości również zmieniały się wraz z upływającym czasem.

Miłość według wielkich umysłów

Złożona i abstrakcyjna natura miłości często prowadzi do pewnego stereotypów. Na przykład Wergiliusz napisał, że "Miłość wszystko zwycięża". Św. Tomasz z Akwinu określił miłość jako "pragnienie dobra drugiego człowieka". Bertrand Russell opisywał miłość jako warunek "wartości absolutnej". Filozof Gottfried Leibniz powiedział, że miłość "jest cudownym szczęściem innego". Meher Baba powiedział, że w miłości istnieje "poczucie jedności" i "aktywne docenianie wewnętrznej wartości miłości". Biolog Jeremy Griffith definiuje miłość jako "bezwarunkową bezinteresowność".Miłość bezosobowa

Zdarza się, że ludzie kochają rzecz, jakąś ideę lub cel do którego dążą. Na przykład miłość wolontariuszy, którzy czynią coś nie dla konkretnej osoby a dla pewnej grupy. I chociaż nie biorą za swoją pracę wynagrodzenia, to niejednokrotnie słyszymy, jak mówią "kochamy to co robimy". Tego rodzaju miłość rodzi się z altruizmu i silnych przekonań duchowych lub politycznych. Ludzie mogą również "kochać" przedmioty materialne, zwierzęta lub czynności. Jeśli powiązane jest to z seksem wówczas nazywamy to parafilią.

Miłość międzyludzka

Najczęstszym skojarzeniem jakie przychodzi człowiekowi do głowy w związku z miłością jest miłość interpersonalna. Jest to uczucie o wiele silniejsze niż proste upodobanie jakiejś osoby. Miłość interpersonalna jest związana ze stosunkami międzyludzkimi. Taka miłość może istnieć między członkami rodziny, przyjaciółmi i parami. Istnieje również szereg zaburzeń psychicznych związanych z miłością, takich jak erotomania.

Horoskop miłosny

Psychologiczna koncepcja miłości

koncepcja miłości

Psychologia przedstawia miłość jako zjawisko poznawcze i społeczne. Psycholog Robert Sternberg sformułował trójkątną teorię miłości. Argumentował, że miłość ma trzy różne składniki: intymność, zaangażowanie i pożądanie. Intymność jest formą, w której dwie osoby dzielą się zaufaniem i różnymi szczegółami swojego życia osobistego. Zaangażowanie jest oczekiwaniem, że związek jest stały. Ostatnią formą miłości jest pożądanie. Namiętna miłość przejawia się w zauroczeniu i romantycznej miłości. Wszystkie formy miłości są postrzegane jako różne kombinacje tych trzech składników. Brak miłości nie obejmuje żadnego z tych składników. Amerykański psycholog Zick Rubin, próbował zdefiniować miłość za pomocą psychometrii w latach siedemdziesiątych. Jego praca stwierdza, że są trzy czynniki miłości: przywiązanie, opieka i intymność.W następstwie rozwoju badań nad zasadami fizyki, takich jak prawo Coulomba, które wykazało, że ładunki dodatnie i ujemne przyciągają się, opracowano analogiczny system odnoszący się do człowieka. Uznano bowiem, że przeciwieństwa się przyciągają. W ciągu ostatniego stulecia badania nad naturą ludzkiej osobowości uznano, że nie jest to prawdą, gdyż ludzie lubią osoby podobne do siebie. Jednak w kilku nietypowych i specyficznych sytuacjach ludzie preferują osoby zupełnie różne. Wynika to z faktu, że w drugiej osobie dostrzegamy to, co sami chcielibyśmy prezentować.

Psycholog Erich Fromm utrzymywał w swojej książce "Sztuka miłości", że miłość nie jest jedynie uczuciem, ale jest także działaniem i że w rzeczywistości "uczucie" miłości jest powierzchowne w porównaniu do zaangażowania w miłość poprzez serię miłosnych działań. W tym kontekście Fromm uznał, że miłość nie jest uczuciem, ale raczej jest zaangażowaniem i postrzeganiem działań skierowanych do drugiego człowieka lub siebie przez dłuższy czas. Fromm opisał także miłość jako świadomy wybór, który na wczesnym etapie może pochodzić od mimowolnego uczucia, ale później nie zależy już od tych uczuć, ale zależy tylko od świadomego zaangażowania.